Danh mục thủ tục hành chính theo Quyết định số 5229/QĐ-BYT

Thứ tư - 13/03/2019 10:31
Danh mục thủ tục hành chính

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5229/QĐ-BYT ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Ghi chú
A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương  
1 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phòng thí nghiệm đối với cơ sở kinh doanh dược Dược phẩm Cục Quản lý dược, Bộ Y tế Thủ tục hành chính được ban hành tại Thông tư số 04/2018/TT-BYT
2 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở thử nghiệm có kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất; Dược phẩm Cục Quản lý dược, Bộ Y tế
3 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở thử nghiệm có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Dược phẩm Cục Quản lý dược, Bộ Y tế
4 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phòng thí nghiệm đối với cơ sở thử nghiệm không vì mục đích thương mại Dược phẩm Cục Quản lý dược, Bộ Y tế
5 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phòng thí nghiệm không vì mục đích thương mại đối với cơ sở thử nghiệm thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất Dược phẩm Cục Quản lý dược, Bộ Y tế
6 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phòng thí nghiệm không vì mục đích thương mại đối với thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Dược phẩm Cục Quản lý dược, Bộ Y tế
7 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phòng thí nghiệm Dược phẩm Cục Quản lý dược, Bộ Y tế
8 Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt phòng thí nghiệm đối với cơ sở thử nghiệm có kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất; Dược phẩm Cục Quản lý dược, Bộ Y tế
9 Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt phòng thí nghiệm đối với cơ sở thử nghiệm có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Dược phẩm Cục Quản lý dược, Bộ Y tế
10 Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 Thông tư 04/2018/TT-BYT Dược phẩm Cục Quản lý dược, Bộ Y tế
11 Kiểm nghiệm đánh giá chất lượng, an toàn, hiệu lực đối với vắc xin, sinh phẩm là huyết thanh chứa kháng thể, dẫn xuất của máu và huyết tương người sản xuất trong nước Dược phẩm Viện kiểm định Quốc gia về vắc xin và sinh phẩm y tế Thủ tục hành chính được ban hành tại Thông tư số 11/2018/TT-BYT
 
B Thủ tục hành chính cấp tỉnh  
 1.  
Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Dược phẩm Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính được ban hành tại Thông tư số 02/2018/TT-BYT
 1.  
Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán lẻ có kinh doanh thuốc chất gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất; Dược phẩm Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 1.  
Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán lẻ thuốc có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Dược phẩm Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 1.  
Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. Dược phẩm Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 1.  
Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở có kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc chứa tiền chất; Dược phẩm Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 1.  
Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Dược phẩm Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 1.  
Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT Dược phẩm Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 1.  
Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Dược phẩm Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính được ban hành tại Thông tư số 03/2018/TT-BYT
 1.  
Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc có kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất;   Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 1.  
Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Dược phẩm Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 1.  
Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mại Dược phẩm Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 1.  
Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, có chứa tiền chất không vì mục đích thương mại; Dược phẩm Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 1.  
Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở phân phối thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực;thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực không vì mục đích thương mại; Dược phẩm Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 1.  
Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc Dược phẩm Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 1.  
Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở phân phối có kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc chứa tiền chất; Dược phẩm Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 1.  
Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Dược phẩm Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 1.  
Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 Thông tư 03/2018/TT-BYT Dược phẩm Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 


2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 
STT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 B-BYT-194300-TT Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc” (GLP) Thông tư số 04/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phòng thí nghiệm thuốc Dược phẩm Cục Quản lý dược
2 B-BYT-194301-TT Cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc” Thông tư số 04/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phòng thí nghiệm thuốc Dược phẩm Cục Quản lý dược
3 B-BYT-194330-TT Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP). Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 quy định về Thực hành tốt của cơ sở bán lẻ thuốc Dược phẩm Sở Y tế
4 B-BYT-194332-TT Cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 quy định về Thực hành tốt của cơ sở bán lẻ thuốc Dược phẩm Sở Y tế
5 B-BYT-194324-TT Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP). Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc Dược phẩm Sở Y tế
6 B-BYT-194327-TT Cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP). Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc Dược phẩm Sở Y tế
7 B-BYT-194328-TT Cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) đối với trường hợp thay đổi/bổ sung phạm vi kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh, kho bảo quản. Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc Dược phẩm Sở Y tế

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, giao diện Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Hà Nội?

Liên kết
Tin mới
Thống kê
 • Đang truy cập31
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm28
 • Hôm nay756
 • Tháng hiện tại186,871
 • Tổng lượt truy cập6,315,769
coppyright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây