Quản lý chặt chẽ chất thải y tế nguy hại tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thứ ba - 26/03/2019 18:02
Với mục tiêu đẩy mạnh hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng quản lý và xử lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn thành phố Hà Nội, góp phần cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững Thủ đô, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký phê duyệt Đề án “Xử lý chất thải y tế nguy hại thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”.
Đề án cũng hướng tới mục tiêu xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại cho thành phố Hà Nội phù hợp với điều kiện thực tế; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở y tế trong công tác thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn thành phố theo đúng quy định hiện hành.
 
DSC 0177
Tại các cơ sở y tế, lượng rác thải y tế được phân loại tại nguồn bằng các bao, túi, thùng theo màu sắc đúng quy định.
 
Theo thống kê, trên địa bàn thành phố Hà Nội có khoảng 3.670 cơ sở y tế. Trong đó, các cơ sở y tế tuyến Trung ương có 46 cơ sở gồm 25 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa do Bộ Y tế quản lý, 21 bệnh viện và trung tâm khám chữa bệnh do các bộ ngành khác quản lý; các tuyến cơ cở y tế tuyến thành phố có tổng số 41 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa; 30 trung tâm y tế quận/huyện/thị xã; 584 trạm y tế xã/phường/thị trấn; các cơ sở y tế tư nhân có hơn 2.950 cơ sở gồm 35 bệnh viện, 155 phòng khám đa khoa, hơn 2.760 phòng khám chuyên khoa. Tổng lượng chất thải y tế phát sinh trên địa bàn thành phố khoảng 27.500 kg/ngày. Trong đó, chất thải y tế nguy hại khoảng 8.440 kg/ngày (chiếm khoảng 30%), chất thải rắn thông thường khoảng 19.070kg/ngày. Dự báo, đến năm 2020 khối lượng chất thải của các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố phát sinh trung bình mỗi năm khoảng 90 tấn/ngày; đến năm 2030 sẽ phát sinh khoảng 150 tấn/ngày (nguồn quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050).
 
Trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được quan tâm, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và có nhiều chuyển biến tích cực.
 
Tại các cơ sở y tế trực thuộc tuyến Trung ương, tuyến thánh phố, tuyến quận/huyện/thị xã về cơ bản lượng rác thải y tế được phân loại tại nguồn bằng các bao, túi, thùng theo màu sắc đúng quy định; với việc bố trí các điểm thu gom rác thải phù hợp và đúng quy cách để tái chế, tái sử dụng hoặc xử lý; 90% đơn vị có đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện phục vụ công tác quản lý chất thải y tế theo đúng quy định. Tại các trạm y tế xã/phường/thị trấn và các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân số lượng chất thải nguy hại ít (dưới 600kg/năm) nên việc phân loại, thu gom chưa thực sự tốt, nhiều nơi còn để lẫn rác thải y tế nguy hại với chất thải y tế thông thường và rác thải sinh hoạt hoặc sử dụng bao, túi, thùng đựng chất thải y tế chưa đúng màu sắc theo quy định.
 
Đối với việc thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại tại các cơ sở y tế trực thuộc tuyến Trung ương, tuyến thành phố, tuyến quận/huyện/thị xã trên địa bàn thành phố được thực hiện bởi các đơn vị như Công ty UREMCO 10, 11, 13, Công ty môi trường Thuận Thành, Công ty môi trường xanh... thông qua các hợp đồng xử lý chất thải nguy hại; tần xuất và thời gian thu gom, vận chuyển đối với các cơ sở y tế được tuân thủ theo quy định.
 
Theo kết quả điều tra tại 104 cơ sở y tế do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện năm 2018 tại các cơ sở y tế ở các tuyến Trung ương, thành phố, quận/huyện/thị xã và khối tư nhân gồm 20 cơ sở công lập thuộc tuyến Trung ương, 20 cơ sở công lập thuộc tuyến thành phố, 23 bệnh viện đa khoa và trung tâm y tế quận/huyện, 16 cơ sở tuyến phường/xã/thị trấn và 25 cơ sở tư nhân cho thấy hầu hết các cơ sở y tế thuộc đối tượng phải đăng ký cấp Sổ chủ nguồn thải (hơn 600kg/năm) đã được thực hiện đăng ký Sổ chủ nguồn chất thải nguy hại; không có cơ sở nào tự xử lý chất thải, 1 cơ sở xử lý chất thải rắn theo cụm, các cơ sở còn lại đều ký hợp đồng thuê đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý tập trung.
 
Như vậy, tại Hà Nội, chất thải rắn y tế nguy hại hiện nay đang được xử lý theo mô hình xử lý tại chỗ, xử lý theo cụm và xử lý tập trung; thu gom, xử lý 100% lượng chất thải nguy hại lây nhiễm thuộc khối công lập thuộc thành phố quản lý, tương ứng 1,15 tấn/ngày theo đúng quy định (nguồn Sở Y tế Hà Nội); 31/2.956 cơ sở y tế tư nhân (đã được khảo sát) đã ký hợp đồng thu gom, xử lý chất thải nguy hại với đơn vị có đủ chức năng với tổng khối lượng thu gom, xử lý là 901kg/ngày.
 
Đối với việc thu gom, xử lý chất thải lỏng nguy hại, tổng lượng nước thải phát sinh khoảng 10.440 m3/ngày đêm. Các chất thải này tập trung chủ yếu ở các bệnh viện quy mô lớn tuyến Trung ương và thành phố. Các cơ sở đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, nhiều dạng chất thải lỏng nguy hại như hóa chất thải, nước thải xquang... sau khi được xử lý sơ bộ theo quy định sẽ được thu gom xử lý cùng với các loại nước thải lây nhiễm tại các trạm xử lý nước thải tập trung của các bệnh viện.
 
Tuy nhiên, tại một số cơ sở y tế, hệ thống xử lý nước thải đã được đầu tư khá lâu và hiện đã xuống cấp; hệ thống lò đốt rác thải hoạt động không hiệu quả, kiểm soát khí thải lò đốt kém trở thành nguồn ngây ô nhiễm môi trường thứ cấp; tại các trạm y tế và các cơ sở y tế tư nhân, việc thu gom, vận chuyển còn gặp nhiều khó khăn do số lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh nhỏ, địa bàn phân bổ rộng...; thiếu nguồn kinh phí đầu tư hệ thống xử lý chất thải, đầu tư trang thiết bị phương tiện thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tiêu hủy chất thải y tế. Ngoài ra, kinh phí chi cho công tác vận hành thường xuyên và bảo dưỡng hệ thống xử lý chất thải y tế của nhiều cơ sở y tế vẫn còn thiếu; chưa có cơ chế và định mức chi cho xử lý chất thải tại các cơ sở y tế trong hạng mục chi ngân sách thường xuyên. Một số cơ sở y tế có chất lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh ít, gặp khó khăn trong việc ký hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải rắn nguy hại...
 
Để giải quyết các vấn đề môi trường có thể phát sinh trong quá trình quản lý và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn thành phố Hà Nội, Đề án “Xử lý chất thải y tế nguy hại thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”,  sẽ làm cơ sở cho việc xây dựng cơ chế, chính sách, đề xuất các giải pháp thực hiện và triển khai các dự án ưu tiên để tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trên địa bàn thành phố.
 
Để thực hiện hiệu quả đề án, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung giao Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là cơ quan thường trực triển khai thực hiện đề án. Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế Hà Nội và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn thành phố theo quy định tại Thông tư 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT và các cơ chế chính sách về quản lý môi trường, quản lý chất thải y tế trên địa bàn thành phố.
 
Đối với Sở Y tế Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung yêu cầu cần đôn đốc và triển khai tích cực các dự án đầu tư xây dựng các cơ sở y tế, các dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế đã được UBND thành phố phê duyệt hoặc được giao làm chủ đầu tư. Đồng thời đôn đốc các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố thực hiện đầu tư, xây dựng mới, câng cấp, cải tạo các hệ thống xử lý chất thải hoặc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý chất thải cho phù hợp với loại hình của cơ sở theo mô hình xử lý tại chỗ, theo cụm, tập trung theo đúng quy định của thành phố; phối hợp với các bộ, ngành tham gia kiểm soát ô nhiễm đối với các cơ sở y tế thuộc Bộ, ngành quản lý; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các cơ sở y tế trong công tác xử lý nước thải, chất thải rắn y tế theo quy định của Bộ Y tế...

Đối với UBND các quận/huyện/thị xã cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về nguy hại của chất thải y tế cho cán bộ y tế và người dân trên địa bàn thành phố; tăng cường kiểm tra các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện việc thu gom, lưu giữ và thuê vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại theo quy định; phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan trong các đợt kiểm tra, thanh tra về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở y tế trên địa bàn...
 
Đức Vân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

coppyright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây