Các phòng chức năng

 

Các phòng chức năng thuộc Sở Y tế Tp hà Nội

Tên phòng TP ĐT Máy lẻ
Văn phòng Nguyễn Đức Tuấn 39902390 106
Thanh tra Nguyễn Việt Cường   130
Phòng Tổ chức cán bộ Hoàng Minh Hiền   125
Phòng nghiệp vụ Y Vũ Cao Cương   109
Phòng nghiệp vụ dược Hồ Phương Vân   113
Phòng Kế hoạch tài chính Nguyễn Anh Quang 37343621 121
Phòng QLHN YDTN     127
Về đầu trang