ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Số máy 04.39985765 tiếp nhận thông tin phản ánh chung về các lĩnh vực của ngành y tế Hà Nội;
Số máy 04. 37343622 giải thích các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của Sở Y tế;
Số điện thoại 04.39902390 tiếp nhận phản ánh của người dân về hoạt động của bộ phận một cửa
Số điện thoại: 0949396115 - 0969082115 về phòng chống cúm A (H7N9)
Số điện thoại: 0432321556 tiếp nhận tin phản ánh về ATTP của Cục vệ sinh an toàn thực phẩm
Số điện thoại: 1900-9095 tiếp nhận thông tin chung của Ngành y tế