hoạt động Ngành

Đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua
Ngày đăng 04/01/2020 | 22:54  | Lượt xem: 993

Đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực nhằm huy động tối đa tiềm năng, nguồn lực, tạo khí thế thi đua và tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và của ngành y tế năm 2020 tiến tới hoàn thành kế hoạch 5 năm (2016-2020) là mục đích của kế hoạch công tác thi đua - khen thưởng của ngành y tế Hà Nội.

Toàn ngành y tế sẽ phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 ngay từ đầu năm. Thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng, chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả.

Cán bộ ngành y tế thi đua nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị cho người bệnh.

Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra giám sát của người đứng đầu.

Thi đua thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm, tập trung xây dựng và mở rộng các chuỗi thực phẩm an toàn; tăng cường giám sát, kiểm soát đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh nông sản và thực phẩm; nâng cao chất lượng bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố.

Thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và kỷ niệm 65 năm ngày Hồ Chủ tịch gửi thư cho ngành y tế Việt Nam. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Hồ Chủ tịch gửi thư cho ngành y tế Việt Nam theo kế hoạch của Sở Y tế. Tăng cường công tác tuyên truyền, công tác đền ơn đáp nghĩa, gắn biển công trình, tổ chức giao lưu, gặp mặt kết hợp biểu dương các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua.

Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Thực hiện việc khen thưởng đúng quy định, đánh giá đúng thành tích, tổ chức tôn vinh kịp thời, có tác dụng nêu gương, học tập. Tập trung nâng cao chất lượng công tác khen thưởng thành tích chuyên đề, đảm bảo khen thưởng bám sát kết quả thi đua thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của đơn vị, của ngành và của thành phố. Quan tâm khen thưởng thành tích đột xuất, người tốt, việc tốt, khen tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp. Đề nghị thành phố, nhà nước khen thưởng cho người lao động có phát minh, sáng chế, sáng kiến mang lại hiệu quả cao, khen thưởng cho cá nhân người nước ngoài có đóng góp trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và phát triển lĩnh vực y tế của thủ đô.

Triển khai tốt cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước của ngành và các phong trào thi đua do Công đoàn ngành y tế phát động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập, làm theo gương điển hình tiên tiến tại các đơn vị trong ngành; động viên, khuyến khích các điển hình phấn đấu vươn lên, tạo sức lan tỏa trong toàn ngành. Thực hiện tốt việc tuyên truyền về gương điển hình, tổ chức học tập phương pháp, cách làm hiệu quả của các điển hình tiên tiến để nghiên cứu, vận dụng vào thực tế tại đơn vị.

Về nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác thi đua khen thưởng nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng. Kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng đảm bảo số lượng, tính kế thừa và ổn định; tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ.

Cùng với đó là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Chú trọng kiểm tra việc xét, công nhận các đề tài, giải pháp, sáng kiến; kiểm tra triển khai thực hiện các mô hình, giải pháp thi đua được đăng ký từ đầu năm; giải quyết đơn thư về công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức và thực hiện đúng các quy trình công tác thi đua khen thưởng và triển khai thực hiện các văn bản về công tác thi đua khen thưởng của trung ương, thành phố, của ngành đảm bảo kịp thời, đúng quy trình.

Ngành y tế tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của cụm thi đua bằng cách rà soát, xây dựng quy chế hoạt động cụm thi đua đảm bảo hoạt động thiết thực, hiệu quả, xác định rõ nội dung, chủ đề sinh hoạt, tránh hình thức. Xây dựng về quy chế thi đua khen thưởng trong ngành y tế, xây dựng phong trào thi đua có tiêu chí cụ thể để việc xét khen thưởng công khai, công bằng, chính xác; xây dựng, sửa đổi quy chế hoạt động của các cụm thi đua cho phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định hiện hành. Tiếp tục đổi mới tiêu chí và quy trình đánh giá, bình xét, suy tôn của các cụm thi đua; đảm bảo sát yêu cầu thực tiễn, đánh giá được đúng kết quả, thành tích thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị.

Hương Giang

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

BAN BIÊN TẬP

Thống kê truy cập

Đang online: 388
Lượt truy cập trong tuần: 98911
Lượt truy cập trong tháng: 72263
Lượt truy cập trong năm: 6212618
Tổng số truy cập: 7434509
Về đầu trang