hoạt động Ngành

Tăng cường công tác pháp chế năm 2023 trong toàn ngành y tế Hà Nội
Ngày đăng 19/01/2023 | 11:32  | Lượt xem: 50

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật về lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố, Sở Y tế đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 134/KH-SYT ngày 12/1/2023 về công tác pháp chế năm 2023 của ngành y tế Hà Nội.

Ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thiểu giấy tờ không cần thiết để rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân khi khám, chữa bệnh.

Kế hoạch yêu cầu việc xây dựng và triển khai công tác pháp chế phải căn cứ vào các quy định của pháp luật, bám sát các mục tiêu và phương châm chỉ đạo điều hành năm 2023 của trung ương và thành phố triển khai nhiệm vụ chính trị để triển khai công tác pháp chế trong toàn ngành y tế Hà Nội đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Kế hoạch xác định rõ công tác pháp chế năm 2023 tập trung vào các nội dung: công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; công tác tự kiểm tra văn bản QPPL, văn bản hành chính có chứa yếu tố QPPL lĩnh vực y tế; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và triển khai thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực y tế; công tác hành chính tư pháp; tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước.

Trong đó, đối với công tác tham mưu xây dựng văn bản QPPL, Sở Y tế yêu cầu các phòng, ban Cơ quan Văn phòng Sở, các đơn vị trong ngành nghiên cứu, đề xuất xây dựng văn bản QPPL, phối hợp với các phòng, ban, sở, ngành liên quan xây dựng dự thảo văn bản QPPL gửi về Văn phòng Sở tổng hợp báo cáo, trình thành phố theo quy định. Văn phòng Sở làm đầu mối, tổng hợp đề xuất của các phòng, ban, đơn vị, báo cáo lãnh đạo Sở xem xét, quyết định Kế hoạch tham mưu xây dựng văn bản QPPL lĩnh vực y tế trình UBND TP ban hành trong năm 2023.

Đối với công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, đối tượng rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL gồm tất cả các văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế do HĐND, UBND TP Hà Nội ban hành; tập trung thực hiện hiệu quả Kế hoạch Hệ thống hóa văn bản QPPL của thành phố theo chỉ đạo của trung ương và thành phố. Các phòng ban, đơn vị theo lĩnh vực được phân công theo dõi, quản lý có trách nhiệm tự rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế do đơn vị mình chủ trì, soạn thảo trình UBND TP ban hành; thống kê, lập danh mục văn bản QPPL được rà soát và gửi kết quả rà soát về Sở Tư pháp để tổng hợp. Báo cáo kết quả rà soát gồm có tổng số các danh mục văn bản được rà soát, số văn bản còn hiệu lực, số văn bản hết hiệu lực, số văn bản đề nghị sửa đổi bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bổ, số văn bản cần ban hành mới, các văn bản kèm theo và những kiến nghị, đề xuất nếu có.

Các đơn vị trong ngành căn cứ kế hoạch của Sở Y tế và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị, xây dựng kế hoạch công tác pháp chế năm 2023 của đơn vị mình nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch trọng tâm công tác pháp chế năm 2023 của trung ương và thành phố. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kết quả thực hiện theo nhiệm vụ kế hoạch đã đặt ra.

Lam Dương

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Về đầu trang