HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô trên tất cả các lĩnh vực hoạt động chuyên môn của ngành Y tế
Ngày đăng 19/01/2023 | 11:26  | Lượt xem: 45

Công đoàn ngành y tế Hà Nội đã ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua trong cán bộ, CNVCLĐ ngành y tế thủ đô 2023 với mục tiêu tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô trên tất cả các lĩnh vực hoạt động chuyên môn của ngành Y tế; kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh, trọng tâm là dịch bệnh Covid-19; khắc phục khó khăn, thúc đẩy chuyên môn phát triển đơn vị, ổn định việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho cán bộ, CNVCLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô trên tất cả các lĩnh vực hoạt động chuyên môn của ngành Y tế.

Theo đó, các hoạt động công đoàn và phong trào thi đua phải bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm của mỗi cơ quan, đơn vị, ngành Y tế; gắn phong trào thi đua với việc thực hiện chủ đề công tác năm “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của thành phố Hà Nội; việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện công tác khen thưởng phải thiết thực, phù hợp với thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Ngành; công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, quan tâm khen thưởng công nhân, người lao động trực tiếp, những tập thể nhỏ. Phát hiện những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn để tuyên truyền, biểu dương và nhân rộng.

Đồng thời phát động thi đua trong cán bộ, CNVCLĐ thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, tập trung thực hiện quyết liệt Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 26/8/2022 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, gắn với chủ đề công tác năm 2023 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; “Thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”, “Người tốt, việc tốt”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài long người bệnh”; “Chương trình sức khỏe Việt Nam”, thực hiện “Văn hóa công sở”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Tiếp tục tổ chức vận động cán bộ, CNVCLĐ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; thi đua “Vì người nghèo, không để bị bỏ lại phía sau”; Vận động cán bộ, CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, sáng tạo, đổi mới quy trình làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, cải cách hành chính, gắn với chương trình chuyển đổi số quốc gia, nỗ lực vượt khó, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Ngành, Thủ đô và đất nước năm 2023.

Tổ chức công đoàn và cán bộ, CNVCLĐ đồng hành cùng lãnh đạo đơn vị triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, chuyên môn như nâng cao chất lượng bệnh viện, hiệu quả trong công các khám chữa bệnh; tập trung các giải pháp cải cách hành chính, cải tiến quy trình, giảm thủ tục trong khám bệnh, chữa bệnh; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám, chữa bệnh, quản lý bệnh viện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. lấy phương châm người bệnh đến cơ sở Y tế được hướng dẫn khám, chẩn đoán và điều trị nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, rút ngắn thời gian chờ đợi; Giải quyết kịp thời những kiến nghị, thắc mắc của người bệnh, người nhà người bệnh. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022 -2025”; tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách và triển khai quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 06/7/2022 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội sang tự chủ tài chính giai đoạn 2022-2025. Tiếp tục triển khai phong trào “Nghiên cứu khoa học, sáng kiến - sáng tạo”. Tuyên truyền, vận động cán bộ CNVCLĐ ngành Y tế Hà Nội gương mẫu thực hiện nghiêm chính sách dân số, KHHGĐ, nâng cao chất lượng dân số, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh…Chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, phong cách phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ ngành Y tế thủ đô ngày càng chuyên nghiệp, thân thiện, hiệu quả.

Nâng cao chất lượng bệnh viện, hiệu quả trong công các khám chữa bệnh.

Song song với đó, vận động đoàn viên là cán bộ, CNVCLĐ trong các đơn vị sự nghiệp đổi mới phương thức tổ chức, hoạt động. Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 28/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Cụ thể hóa nội dung thi đua để thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2023 của Tổng LĐLĐ Việt Nam và thành phố Hà Nội; góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô ngày càng lớn mạnh, hiện đại đảm bảo số lượng, chất lượng, trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết và trách nhiệm; tiếp tục vận động cán bộ, CNVCLĐ tích cực tham gia, hưởng ứng chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid -19”. Phấn đấu năm 2023, tối thiểu 20% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp có sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở và cập nhật sáng kiến trong hệ thống chương trình “01 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào thi đua; Tăng cường công tác phát hiện khen thưởng đột xuất kịp thời những tập thể, cá nhân Điển hình tiên tiến; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng. Tập trung thực hiện nội dung thi đua của Ngành đã phát động và các phong trào thi đua trọng tâm là các phong trào mang tính đặc thù ngành nghề như phong trào: “Người tốt, việc tốt”; “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở Y tế Xanh – Sạch – Đẹp; “Chương trình sức khỏe Việt Nam”, thực hiện “Văn hóa công sở”; phong trào “Nghiên cứu khoa học, sáng kiến sáng tạo”... xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp; xây dựng hình ảnh người Thầy thuốc ngành Y tế thủ đô thanh lịch – văn minh.

Để phong trào thi đua đạt hiệu quả, các cấp Công đoàn lựa chọn nội dung, tập trung tổ chức phát động phong trào thi đua trong cán bộ, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô năm 2023, theo 2 đợt:  Đợt 1 từ tháng 1/1/2023 đến 30/6/2023: Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp”. Các phong trào thi đua tập trung hướng đến chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2023); 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023); chào mừng Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028; chào mừng 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2023); kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023); 137 năm ngày Quốc tế lao động 1/5; 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023; đợt 2 từ 1/7/2023 đến 31/12/2023: Với chủ đề “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023” . Tổ chức các phong trào thi đua, đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028; chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2023); 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023); kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023)...

Thắng Đạt

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  Dịch vụ công trực tuyến

  Phần mềm Quản lý văn bản

  Phần mềm QLHS Một cửa 

  Phần mềm Một cửa (Mới)

  Tiếp nhận ý kiến công dân 

  Danh mục TTHC công 

  Tra cứu hồ sơ Một cửa 

  Thư điện tử TP Hà Nội 

  Thông tin người phát ngôn

Về đầu trang