lĩnh vực giám định y khoa

24.Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Ngày đăng 06/04/2019 | 03:23  | Lượt xem: 18
Xem chi tiết tại đây:

22. Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất

Ngày đăng 06/04/2019 | 03:21  | Lượt xem: 12
Xem chi tiết tại đây:

21. Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động

Ngày đăng 06/04/2019 | 03:20  | Lượt xem: 11
Xem chi tiết tại đây :

20. Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp

Ngày đăng 06/04/2019 | 03:19  | Lượt xem: 11
Xem chi tiết tại đây :

Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Quyết định 784/QĐ-BYT

Ngày đăng 14/03/2019 | 04:23  | Lượt xem: 4
Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Quyết định 784/QĐ-BYT PHẦN II:  NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  THUỘC PHẠM...

Quyết định 784/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính được bãi bỏ tại Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH

Ngày đăng 14/03/2019 | 04:20  | Lượt xem: 10
Quyết định 784/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính được bãi bỏ tại Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH BỘ Y TẾ ...

Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế theo Quyết định 2968/QĐ-BYT

Ngày đăng 14/03/2019 | 04:17  | Lượt xem: 6
Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế theo Quyết định 2968/QĐ-BYT PHẦN II.  NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  THUỘC...

Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Quyết định 2968/QĐ-BYT

Ngày đăng 14/03/2019 | 04:15  | Lượt xem: 7
Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Quyết định 2968/QĐ-BYT Phụ lục II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ...

Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế theo Quyết định 2968/QĐ-BYT

Ngày đăng 14/03/2019 | 04:14  | Lượt xem: 5
Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế theo Quyết định 2968/QĐ-BYT Phụ lục I: THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG  QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ (Ban hành kèm...

Quyết định 2968/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính sửa đổi được quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT

Ngày đăng 14/03/2019 | 04:11  | Lượt xem: 4
Quyết định 2968/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính sửa đổi được quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...
Về đầu trang